Bộ sưu tập tự điển chuyên ngành (trên 100 cuốn tự điển về mọi lĩnh vực)

Tự điển Anh - Anh

Buddhist PALI Lexicon and translations to Việt and English (tải xuống máy để sử dụng)

Buddhist Việt Lexicon and translations to Pali and English (tải xuống máy để sử dụng)  

 

Tự điển trực tuyến Anh Pháp Nhật Việt

Tự điển tiếng Việt

English – Burmese Dictionary

Burmese Grammar

Pāli Word a Day

Pali - Dictionary app (dành cho điện thoại hệ điều hành Android)   

Pāḷi Dictionary (tự điển trực tuyến)

Pali - English (từ điển trực tuyến) // dict.sutta.org/display.php

Pali Dic

Pali - Việt từ điển trực tuyến  

Pali - English trực tuyến // (dic 1)

SuttaCentral Early Buddhist texts, translations, and parallels

 Pali - English

PTS Pali - English  (tự điển trực tuyến)

Tự điển Pali English, English Pali Online

Concise Pali English Dictionary_Buddhadatta

Dictionary of Pali Proper Names 

Bách Khoa Thư Tôn Giáo - Encyclopedia of Religion

 

 

Việt Nam Tự Điển - Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ

Vietnamese Dictionaries (Nhiều ngôn ngữ)

Wisdom library

Pali-English Dictionary [online] (Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera.) (tải xuống)

 

Tự điển thuật ngữ Luật Tạng. TK Giác Nguyên 

Tự điển Giải Tự Pali. TK Giác Nguyên  (coming soon)

 

Từ Điển Pāli – Việt (Tỳ-kheo Tịnh Sự)

Từ Điển Pāli – Việt (Tỳ-kheo Bửu Chơn)

 

 

Tự điển Pali-Việt giản lược. Ḥa thượng Bửu Chơn.

Từ điển Việt-Pali. TK Định Phúc.

English-Pali Dictionary. Metta Net, Sri Lanka.

Buddhist Dictionary. Nyanatiloka Mahathera.

The "Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines," by Venerable Nyanatiloka

  T́m đọc sách xưa

  Học ngoại ngữ

 

Tự điển Sanskrit trực tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home